Om oss


Bures boahtin Romssa sámi váhnenfierpmádahkii!
 Romssa sámi váhnenfierpmádat bovde du ja du bearraša  gelddolaš ja máŋggabealát deaivvademiide dán čavčča. Min áigumuš lea háhkat deaivvadansajiid sámi bearrašiidda, čatnat oktavuođaid sámi bearrašiid gaska ja doarjut ja gozihit sin beroštumiid servodagas.
Min fierpmádat álggahuvai 2002is ja lea buot sámi bearrašiida- ja dieđusge maid earáide geat hálidit searvat.
Kafea
Maŋŋemus sotnabeivviid mánus (sirdo jus bearjadat lea friddjabeaivi) lea mis kafea. Dábálaččat Guovssahas- dahje Gimle mánáidgárddis. Kafea lea deaivvadanbáiki buohkaide, sihke stuorráide ja smávváide, nuoraide ja boarrásiidda, sámegielagiidda ja eará gielagiidda. Báhpajávrre skuvlla sámeluohká oahppit vuvdet juhkosiid ja borramušaid . Mii hálidit lágidit doaimmaid, omd duddjot go lea kafea. Jurdda lea maid bovdet ressursaolbmuid min deaivvademiide.
Eará doaimmat
Mii lágidit maid eará doaimmaid, mátkkiid jna. Doaimmat heivejit vuosttažettiin mánnábearrašiidda, muhto maiddái nuoraide ja rávisolbmuide geain eai leat mánát.
Dávviriid láigohit
Sámi váhnenfierpmádagas leat meahccereaiddut maid láigohit hálbái miellahtuide.
Doarjjan sámi  mánnábearrašiidda
Sámi váhnenfierpmádat fállá veahki ja doarjaga sámi bearrašiidda Romssas. Dán jagi leat ovdamearkka dihte veahkehan váhnemiid áššiiguin  sihke joatkkaskuvlla sámegieloahpahusaja mánáidgárdde sajiid birra.  Mii ávžžuhit váhnemiid geain leat gažaldatgat, sávaldagat ja jurdagat váldit oktavuođa miiguin.
Miellahtovuohta
Fállat min miellahtuide omd.sisabeassamiid beallehaddái  ja  nuvttá/hálbbit borramušaid min doaluin. Romssa sámi váhnenfierpmádat dárbbašsa miellahtuid geat mákset miellahtodivvaga, vai beassat ohcat doarjagiid min doibmii. Mis leat hálbbes miellahttohattit ja sávvat oallugat mákset ja dieđihit iežaset miellahttun. Mii ođastit epoasta listtu čavčča mielde, ja sihkkut sin geat eai leat  máksán.  Hattit: váhnen 50 ru , mánná 25 ru , bearaš: eanemus 150 kr.kontonr: 47501629495.

Velkommen til Samisk Foreldrenettverk i Tromsø
Samisk Foreldrenettverk i Tromsø inviterer deg og din familie på mange spennende og varierte treff. Vi er et nettverk dannet i 2002 som er åpent for alle med samisk tilknytting og andre som har lyst å delta. Vi vil skape møteplasser for samiske familier, knytte kontakter og ivareta samiske Tromsø familiers interesser i samfunnet.
Kafe
En gang i måneden har vi kafe, vanligvis på Guovssahas-eller Gimle barnehage. Kafeene arrangeres den siste søndagen i måneden, men framskyves hvis det er skolefri fredagen før. Kafeene er en møteplass for alle; både små og store, unge og gamle, samisktalende og ikke-samisktalende. Samiskklassen på Prestvannet skole står for salget på kafeene, som går til inntekt for klassekassa deres. Vi prøver å ha duodji og andre aktiviteter, samt trekke inn ressurspersoner til disse kafeene.
Andre arrangement
I tillegg arrangerer styret en del spredte arrangement i løpet av året. Dette er arrangement som først og fremst retter seg mot barnefamilier, selv om noen av dem også passer for ungdom og voksne uten barn.
Utlån av turutstyr
Samisk Foreldrenettverk har en del turutstyr som vi leier ut for en rimelig penge til medlemmer.
Talerør for samiske barnefamilier
Samisk Foreldrenettverk tilbyr hjelp og støtte for samiske familier i Tromsø. For eksempel  har vi i det siste arbeidet med alt fra samiskundervisning for videregående skole til  barnehagedekning. Foreldre som har spørsmål, ønsker eller ideer oppfordres til å kontakte oss.
Medlemskap:
Samisk Foreldrenettverk er avhengig av betalende medlemmer for å kunne søke støtte til virksomheten. Vi har lave medlemspriser, gode rabatter og håper flest mulig vil bli medlemmer.
Medlemspriser: Voksne kr 50 kr , barn kr 25 , familie max 150 kr. Betales til kontonr: 47501629495  Merk innbetalingen med navn på medlemmer som skal skrives inn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar