referat årsmøte 2012


Referat fra styremøte i Samisk foreldrenettverk i Tromsø tirsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 i Dramsvegen 134.

Tilstede: Marit Berit Eira, Gunn Evertsen, Sofie Osland, Siv Rasmussen og Hanne Magga (vara).
Meldt forfall: Ronald Urheim

Godkjenning av innkalling og dagsorden
godkjent

Saksliste:
1/12 Konstituering av styret:
Leder: Marit Berit Eira (valgt til leder av årsmøtet)
Nestleder: Siv Rasmussen
Sekretær: Sofie Osland
Kasserer: Gunn Evertsen
styremedlem: Ronald Urheim

2/12 Om samiskundervisning på VGS i Tromsø og
SFNiT har mottatt brev fra foreldre med barn i videregående skole i Tromsø.

De skriver at det hvert år er problemer med samiskundervisningen på videregående skoler i Tromsø. Dette har blant annet medført at elever har sluttet i samisk. Foreldre og elever har tatt dette opp med skolene direkte, uten at det har forbedret seg. Foreldrene ønsker at SFNiT skal be om et møte med Utdanningsavdelinga ved Troms fylkeskommune ved utdanningssjefen Sedolf Slettli om dette.
De skriver videre at skolene bør prioritere samiskopplæringen ved å:
- aktivt informere alle elever om samiskfagene (samisk 1, samisk andrespråk 2 og 3, og eventuelt fremmedspråk)
- informere elever som ikke har samisk bakgrunn om muligheten til å ta samiskfaget, jamfør samarbeidsavtalen (se lenger ned)
- kartlegge behovet for samiskopplæringen i vårsemesteret, og ikke vente til høsten for å finne ut hvor mange elever som skal ha samisk,
- timeplanfeste samiskundervisningen samtidig med annen undervisning om våren, (og ikke slik det er gjort hittil), for å unngå kollisjon med andre viktige fag
- ha timeplanen for samisk klar ved skolestart om høsten
- lyse ut samisklærer stillinger om våren, helst fylle opp 100 % stilling, (viktig med kontinuitet)
- ansette kvalifiserte samisklærere på hver skole, og ikke ha en lyd/bilde studio overføring fra Nordreisa vg skole

Møtet diskuterte innspillet og vil legge til at det må samarbeides skolene i mellom om stillinger, og gjerne også med grunnskolen.

Vi vil også spørre om hvordan Fylkeskommunene løser problemet med at elever ikke får det timeantallet de skal ha i samisk og at de følger norsk læreplan i norsk og ikke den samiske læreplanen.

SFNiT ber om møte med Fylkeskommunen for å diskutere dette. Marit Berit, Hanne og Sofie møter.

Marit Berit sender e-post til Fylkeskommunen som refererer fra brevet vi har mottat hvor vi ber om møte. Husk kopi til sametinget og statssekretær Raimo Valle!

Sofie skriver også e-post til foreldrenettverket og spør om det er flere som har tilbakemeldinger om samiskundervisning i VGS.

Som oppfølging etter dialogmøtet med Tromsø kommune 13. januar vil SFNiT etterlyse kartlegging av samisk kompetanse i kommunenen og opplæringskoordinator som ser helhetlig på samiskopplæring i Tromsø kommune.

SFNiT ønsker å arrangere seminar om samisk språkopplæring med Jorunn Høier, Carola Kleeman og Giellatekno. Marit Berit sjekker med kommunen om midler til seminar og kombinert sanghelg for barn m/ Ann Mari Andersen.

Neste møte tirsdag 17. april kl. 18.00 i Dramsvegen 134.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar