referat årsmøte 2010

Referat fra årsmøte i samisk foreldrenettverk i Tromsø 24. april 2010 Til stede: Line Nilsen, Sofie Osland, Inger Anne Gaup, Odd Inge Sandberg, Inger Spein 01/10: Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjent 02/10: Valg av ordstyrer og referent Vedtak: Ordstyrer: Line Nilsen, Referent: Inger Spein, 2 protokollunderskrivere: Inger Anne Gaup og Sofie Osland 03/10: Evaluering av året som er gått i Samisk Foreldrenettverk Line Nilsen gjennomgikk årsberetningen muntlig. Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt 04/10: Regnskap 2009 Odd Inge Sandberg redegjorde for årsregnskapet. Nettverket har 20 000,- på konto. Det ble kommentert at nettverket mangler revisor. Vedtak: Regnskapet ble godkjent. 05/10: Budsjett og aktivitetsplan for 2010/2011 Årsmøte ønsket å behandle budsjett og aktivitetsplan for 2010/2011. Denne saken ble behandlet før valg av nytt styre og ble derfor endret til sak 05/10. Vedtak: Årsmøtet fordeler de 20 000,- nettverket har pr. i dag på følgende aktiviteter kommende år: 1. Biđustreff/medlemsrekruttering: 9000,- 2. St.hansfeiring: 5000,- 3. Tur til polarbadet med overnatting på sameskolen på Andslimoen: 3000,- 4. Høsttreff/Lavvotur: 3000,- 06/10: Valg av styre Sofie Osland - leder Inger Spein - sekretær Odd Inge Sandberg - kasserer Ronald Urheim - styremedlem Torhild Johansen - styremedlem Line Nilsen - vara Årsmøtet ber det nye styret om å velge nestleder og finne en vararepresentant til og to personer til valgkomitèen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar