mandag 7. januar 2013

informanter til forskingsprosjekt
Melding Blogg

I forbindelse med mitt masterprosjekt, ønsker jeg samiske kvinner i alderen 18 - 30 år som informanter til en studie om kulturformidling mellom samiske bestemødre og barnebarn. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse. Hvis du kan tenke deg å dele opplevelser du hadde med din bestemor fra tida du gikk på barneskolen (6-12 år), ta gjerne kontakt med Gudrun Heil, ergoterapeut og masterstudent i helsefag v/UiT: ghe012@uit.no/ 995 40 993.


Det å være i lag – Hva gjøres? Hvordan og hvorfor?

samisk hverdagsliv og formidling av kultur
mellom bestemødre og barnebarn


Hva undersøkes?
Studien utforsker hvilke aktiviteter som har en plass i samhandling mellom generasjonene – både tradisjonelle samiske aktiviteter og andre, og hvilken betydning aktivitetene og samhandlingen rundt disse har for den enkelte. Fokuset i studien ligger på barnebarnas perspektiv på de felles opplevelsene.

Hva er hensikten med studien?
Utforskning av kulturelle aspekter i felles aktivitet vil kunne bidra til økt bevissthet rundt kulturens betydning i aktivitetstilbud. Kunnskap som fremkommer i studien kan være nyttig under utforming av aktivitetsopplegg i helsevesenet, eksempelvis som prosjekt på tvers av generasjoner med skolebarn og eldre som møtes for å gjøre aktiviteter i lag.

Hvordan undersøkes spørsmålsstillingen?
Intervju med 4 samiske kvinner i alderen 18-30 år som forteller om felles opplevelser med bestemora fra tidsrommet der informanten (barnebarnet) var i barneskolealder, 6-12 år. Intervjuet vil dreie seg om erfaringer med aktiviteter som informanten ser på som viktig for formidling av samisk kultur, og som bestemora og barnebarnet har vært felles om.

Hvis du er interessert i å stille som informant, og vil vite mer om opplegget, ta kontakt!


kontakt:
Gudrun Heil, Tromsø – 995 40 993 – ghe012@uit.no
ergoterapeut og student ved Mastergradsprogram i helsefag ved Universitetet i Tromsø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar